Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk Derma Essentials

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Deze gegevens worde gebruikt voor het vastleggen m.b.t. de behandelingen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling, zoals het opmaken van een factuur of kwitantie voor onze administratie.

De plichten van Derma Essentials

Derma Essentials is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: Voor zorgverlening en voor opmaken factuur en/of kwitantie.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. dit d.m.v. een formulier in de praktijk.
 • Alle medewerkers binnen de Pedicure praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard bij het niet meer behandelen.
 • Alleen wat nodig is voor de belastingdienst zal 7 jaar bewaard blijven.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens .
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Derma Essentials. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerker(s) van Derma Essentials hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt mogen worden.  Derma Essentials  heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig om vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uit te wisselen  met andere zorgverleners  ( uitsluitend met de dermatoloog, podoloog of huisarts )

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw  gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.